0

پلو ها

تومان 85,000

تومان 120,000

400 گرم آلبالو پلو، 500 گرم ران مرغ سرخ شده

تومان 158,000

400 گرم فیله ماهی، 350 گرم پلوی ایرانی

تومان 140,000

600 گرم نصف مرغ، انار گردو، 350 گرم پلوی ایرانی

تومان 115,000

350 گرم پلوی 100% ایرانی

تومان 35,000

400 گرم مرصع پلو، 200 گرم گوشت گوسفندی

تومان 168,000

400 گرم ران مرغ سرخ شده، 350 گرم پلوی ایرانی

تومان 110,000

400 گرم مرصع پلو، مرغ ران سرخ شده

تومان 125,000