خورشت ها

۴۰۰ گرم خورشت، پنج تکه سینه، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی

تومان 168,000

400 گرم خورشت، چهار تکه گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی

تومان 155,000

۴۰۰ گرم خورشت، چهار تکه گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی

تومان 155,000

۴۰۰ گرم خورشت، چهار تکه گوشت، ۳۵۰ گرم برنج ایرانی

تومان 155,000